Заповед групи


Документи за попълване от родители - носят се на хартия или се пращат на info-400254@edu.mon.bg преди постъпване на детето:

1.1. Декларация

1.2. Информирано съгласие

1.3. ЗаявлениеИнформация за приема можете да получите от новата секция Прием


Организацията на работа в условията на пандемия и свързаните с нея документи са достъпни в секция Ковид 19

13.11.2023

Обществена поръчка чрез процедура по ЗОП 02783-2023-0001 с предмет Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Детска градина №21 "Калина Малина", гр. Варна, ж.к. Чайка, до бл. 40

Решение за откриване на процедурата

Обявление за възложена поръчка

Борсов договорПредишни обяви >>