Басейнът в ЦДГ №21 спира да работи до края на учебната (2012)/2013 година поради – работа със сборни групи/непълен педагогически норматив за учителя по плуване /,наличие на 2 карантинни групи – варицела-2 б група и скарлатина- 2в група,ползване на платен годишен от учителя по плуване и предстояща смяна на котела в парното помещение. Забележка : Обучението по плуване е част от учебно – възпитателния процес през учебната година ,води се по учебен план ,учителя изпълнява педагогически норматив -24 часа седмично и ползва платен годишен отпуск през летния период.
На 27.06. 2013 година от 17 часа ще се състои родителска среща на новоприетите деца- р. 2010 година в група „Звездичка „

ЦДГ №21 „Калина Малина” е общинска детска градина,построена през 1977 година.Осъществява обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години по програми,утвърдени от МОН.В детското заведение работят 34 души-педагогически и непедагогически персонал.ЦДГ №21 има лого,знак,химн,име на всяка група.Основните приоритети в работата са качеството на детското обучение и възпитание,подготовката на децата за училище,провокиране мисленето и самостоятелността на децата.Работи се за цялостност на педагогическия процес-цел,задачи,резултат,контрол,оценка и мониторинг.Има разработена система за квалификация на педагогическите кадри и вътрешна система за оценка на качеството на педагогичесата дейност.Изградена е и система за работа с родителите.

МИСИЯ НА ЦДГ № 21 „КАЛИНА МАЛИНА”

„НИЕ СМЕ ТУК,ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ВАШИТЕ ДЕЦА ДОБРЕ”

ЦДГ № 21 като институция осигурява отглеждане ,обучение и възпитание на децата от 3-7 години.Има 36 годишна история с изграден авторитет и имидж на ежедневна работа,развиваща социалната готовност на децата,квалифициран педагогичски персонал,взаимодеиствие с родителите.

Предлага допълнителни форми на обучение-англ.език,спортни танци,изобразително изкуство, ушу, худ.гимнастика, футбол, народно пеене.

ЦДГ №21 изпълнява приоритети на МОН относно съчетаване на добри традиции и небходимостта от модернизация на образованието,предвидимост на развитието и прозрачност на управлението.